MÁY NÉN LẠNH BITZER

mỗi trang
Máy nén lạnh Bitzer - Model 6FE-44Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 6FE-44Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 6FE-44Y Công suất điện (HP): 44 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 6GE-34Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 6GE-34Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 6GE-34Y Công suất điện (HP): 34 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 6HE-28Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 6HE-28Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 6HE-28Y Công suất điện (HP): 28 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 6JE-25Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 6JE-25Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 6JE-25Y Công suất điện (HP): 25 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4FE-28Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4FE-28Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4FE-28Y Công suất điện (HP): 28 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4GE-23Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4GE-23Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4GE-23Y Công suất điện (HP): 23 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4HE-18Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4HE-18Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4HE-18Y Công suất điện (HP): 18 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4JE-15Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4JE-15Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4JE-15Y Công suất điện (HP): 15 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4NES-14Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4NES-14Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4NES-14Y Công suất điện (HP): 14 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4PES-12Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4PES-12Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4PES-12Y Công suất điện (HP): 12 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4TES-9Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4TES-9Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4TES-9Y Công suất điện (HP): 9 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4VES-7Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4VES-7Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4VES-7Y Công suất điện (HP): 7 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4CES-6Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4CES-6Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4CES-6Y Công suất điện (HP): 6 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4DES-5Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4DES-5Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4DES-5Y Công suất điện (HP): 5 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4EES-4Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4EES-4Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4EES-4Y Công suất điện (HP): 4 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4FES-3Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4FES-3Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4FES-3Y Công suất điện (HP): 3 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 2CES-3Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 2CES-3Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 2CES-3Y Công suất điện (HP): 3 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 2DES-2Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 2DES-2Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 2DES-2Y Công suất điện (HP): 2 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 2EES-2Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 2EES-2Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 2EES-2Y Công suất điện (HP): 2 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 2FES-2Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 2FES-2Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 2FES-2Y Công suất điện (HP): 2 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 2GES-2Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 2GES-2Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 2GES-2Y Công suất điện (HP): 2 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 2HES-1Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 2HES-1Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 2HES-1Y Công suất điện (HP): 1 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -40°C ~ 0°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 6FE-50Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 6FE-50Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 6FE-50Y Công suất điện (HP): 50 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 6GE-40Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 6GE-40Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 6GE-40Y Công suất điện (HP): 40 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 6HE-35Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 6HE-35Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 6HE-35Y Công suất điện (HP): 35 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 6JE-33Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 6JE-33Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 6JE-33Y Công suất điện (HP): 33 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4FE-35Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4FE-35Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4FE-35Y Công suất điện (HP): 35 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4GE-30Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4GE-30Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4GE-30Y Công suất điện (HP): 30 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4HE-25Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4HE-25Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4HE-25Y Công suất điện (HP): 25 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4JE-22Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4JE-22Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4JE-22Y Công suất điện (HP): 22 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4NES-20Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4NES-20Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4NES-20Y Công suất điện (HP): 20 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4PES-15Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4PES-15Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4PES-15Y Công suất điện (HP): 15 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4TES-12Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4TES-12Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4TES-12Y Công suất điện (HP): 12 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4VES-10Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4VES-10Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4VES-10Y Công suất điện (HP): 10 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4CES-9Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4CES-9Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4CES-9Y Công suất điện (HP): 9 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

0936.910.109
Máy nén lạnh Bitzer - Model 4DES-7Y Call

Máy nén lạnh Bitzer - Model 4DES-7Y

Máy nén lạnh Bitzer Model 4DES-7Y Công suất điện (HP): 7 Xuất xứ: Đức Máy nén lạnh Bitzer được sử dụng trong tủ đông, tủ lạnh Quãng nhiệt: -30°C ~ 10°C

0936.910.109

Hổ trợ trực tuyến

Call/Zalo: 0936910109 - 0919908390 - 0967060706

Call/Zalo: 0936910109 - 0919908390 - 0967060706 - sales@compressorvietnam.com

Facebook

Thống kê

  • Đang online 22
  • Hôm nay 547
  • Hôm qua 1,356
  • Trong tuần 1,903
  • Trong tháng 12,231
  • Tổng cộng 678,083

Top

   (0)